Station 5

Pyoderma Gangrenosum

Optic Atrophy

Klinefelter’s Syndrome

Alopecia Areata

Retinitis Pigmentosa

Ankylosing Spondylitis

Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia (HHT)

Rheumatoid Arthritis

Psoriatic Arthropathy

Giant Cell Arteritis

Systemic Sclerosis

Polymyositis and Dermatomyositis

Acute Joint

Lupus

Ehlers-Danlos Syndrome

Sarcoidosis

Hyperthyroidism

Hypothyroidism

Cushing's Syndrome

Acromegaly

Addison's Disease

Hypopituitarism

Pseudohypoparathyroidism

Thunderclap Headache

Neurofibromatosis

Amaurosis Fugax/TIA

Diabetic Retinopathy

Tuberous Sclerosis

Ptosis

Bell's Palsy

Psoriasis and Eczema

Marfan's Syndrome

Paget's Disease

Upper GI Bleed